Lokalita Kamzík je veľmi obľúbenou a využívanou lokalitou pre rekreáciu obyvateľov Bratislavy. Je veľmi dobre dostupná, využívajú ju najmä rodiny s deťmi. Pri koncipovaní zámeru sa spojili tri občianske združenia a jedna komerčná spoločnosť, ktoré o tomto zámere spísali Memorandum o spolupráci. Sú to občianske združenia BAJKSLAVA, Karpaty kids, Šport klub ako aj  bajkula, s.r.o.

Dotknuté pozemky sú mimo priameho kontaktu s pešími turistami. Zároveň sú v blízkosti východiskových bodov pre cyklistov, ako Bike park Koliba a lanovka na Kamzík. Projekt tak dopĺňa už existujúcu infraštruktúru pre dospelých o súčasť, ktorá bude určená cielene pre rodiny s deťmi Bratislavy.

V súčasnosti je územie nevyužívané, na ploche sa nachádza depónia materiálu bližšie nezisteného pôvodu. Pozemok je podmočený, depónia je staticky stabilizovaná, obsahuje rôzny materiál, z ktorého vyrastá neudržiavaná vegetácia nízkeho vzrastu. Návrh vychádza z určenia športoviska tak, aby reflektoval potreby zdokonaľovania jazdných zručností jazdcov rôznych výkonnostných kategórii. Usporiadanie dráh z prírodného materiálu je koncipované ako jednosmerné so štartom na vyvýšenej platforme.

Lokalita Kamzík je veľmi obľúbenou a využívanou lokalitou pre rekreáciu obyvateľov Bratislavy. Je veľmi dobre dostupná, využívajú ju najmä rodiny s deťmi. Pri koncipovaní zámeru sa spojili tri občianske združenia a jedna komerčná spoločnosť, ktoré o tomto zámere spísali Memorandum o spolupráci. Dotknuté pozemky sú mimo priameho kontaktu s pešími turistami.

Zároveň sú v blízkosti východiskových bodov pre cyklistov, ako Bike park Koliba a lanovka na Kamzík. Projekt tak vhodne dopĺňa už existujúcu infraštruktúru pre dospelých o súčasť, ktorá bude určená cielene pre rodiny s deťmi a v MČ Nové Mesto citeľne absentuje. Pri zostavovaní jednotlivých súčastí vybavenia športoviska sme pracovali výlučne s prírodnými materiálmi. Jednotlivé časti vybavenia sú určené pre tréning rovnováhy, prejazdu jednoduchých prekážok, s ktorými sa dieťa môže stretnúť aj v lese. Zároveň obsahuje dvojdráhovú líniu jednoduchého pump tracku, obľúbeného konceptu dráhy, ktorá posilní deťom prirodzenú súťaživosť.

V súčasnosti je územie nevyužívané, na ploche sa nadzádza depónia materiálu bližšie nezisteného pôvodu. Pozemok je podmočený, depónia je staticky stabilizovaná, obsahuje rôzny materiál (hlina, drevo, žulové kamene), z ktorého vyrastá neudržiavaná vegetácia nízkeho vzrastu. Cez pozemky vedú neformálne chodníky pre peších, inak vôbec nie je využívaná. Návrh vychádza z určenia športoviska tak, aby reflektoval potreby zdokonaľovania jazdných zručností jazdcov rôznych výkonnostných kategórii. Usporiadanie dráh z prírodného materiálu je koncipované ako jednosmerné so štartom na vyvýšenej platforme v severnej časti riešeného územia. 

Dispozične s jedná o 3 základné zóny : 

– Dual pumprack a tréningové skoky 

– Park zručnosti s pevnými a premiesniteľnými (modulárnymi) prekážkami 

– Obslužná a oddychová zóna pre potreby pohybu jazdcov a doprovod. 

Ústredným prvkom je štartovacia platforma v násype vo výške +1,00 m od existujúceho terénu. Z tejto platformy je možné získať prvotný rýchlostný moment na dráhu a zvyšuje tak atraktivitu celého zariadenia. Návrh predpokladá realizáciu prírodnej dráhy tzv. „Dual pumptrack“ po okraji riešenej plochy. Jedná sa dve paralelné dráhy s takmer totožným charakterom pre preteky alebo tréning dvojice rodič-dieťa súčasne. Charakter dráhy je nízkoprofilový s hlineným povrchom a zohľadňuje zníženú náročnosť rodinného športoviska vhodného aj pre najmenších športovcov. Dráha sa skladá z terénnych vĺn a naklopených zákrut a poskytuje možnosť získavania rýchlosti bez šliapania, čo je jednou zo základných charakteristík dráh s označením „pumptrack“. Paralelne k tejto dráhe je navrhovaná tretia línia obsahujúca tréningové skoky s platformou uprostred. 

V centrálnej časti je navrhovaná plocha s pevnými ako aj modulárnymi prekážkami z prírodného materiálu, ktoré je možné premiestňovať podľa potrieb tréningu. Jedná sa najmä o tréningové vlny, prejazdy cez rôzne kombinácie kameňov a drevené mostíky rôznych šírok a tvarov pre tréning rovnováhy. Poslednú zónu tvoria obslužné plochy situované medzi aktívnou cyklistickou časťou a prístupovou plochou, respektíve susednou budovou. 

Obslužná plocha bude slúžiť na prístup do areálu, zhromažďovanie osôb a doprovodu, ako aj pre potreby tréningových procesov. Povrch sa navrhuje spevniť vodopriepustným materiálom ako je drvené kamenivo, alebo polovegetačné tvárnice. V oddychovej zóne sa predpokladá umiestnenie základného mobiliáru, ako sú lavičky, drevený stojan na bicykel a odpadkový kôš. 

Areál dopĺňa existujúcu infraštruktúru o športovisko určené pre rodiny s deťmi, ktoré umožní rodinám nacvičovať spoločne správne správanie sa v prírodnom prostredí. O tom, že zámer bude úspešný, nás utvrdil aj nadšený súhlas všetkých správcov dotknutých pozemkov s projektom – Mestské lesy Bratislava, MČ Bratislava Nové Mesto a Hl. mesto SR Bratislava.

Naši sponzori